Vážení rodičia,

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021 bez obmedzení obnovuje školské vyučovanie: v materských školách, základných školách na prvom stupni, obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, obnovuje prevádzku školských klubov detí, zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode; za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

Podrobné informácie nájdate tu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca

Vyhláška 47

S pozdravom,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ