DOBRÝ POLICAJT ODVAHU MÁ VŽDY (POLICAJNÁ AKCIA)

Materská škola každoročne organizuje preventívny projekt "Dobrý policajt odvahu má vždy", ktorý je určený pre deti predškolského veku. Jeho realizáciu zabezpečujú pracovníci prevencie krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Počas preventívnej akcie sa deti oboznámia s niektorými pomôckami, ktoré policajt používa pri práci a môžu si obzrieť technickú vybavenosť služobného auta.

Po prezentácii na školskom dvore sa deti v predškolskom veku oboznamujú s rizikami (prostredníctvom stanoveného pracovného zošita formou príbehu), ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pobyte medzi cudzími ľuďmi. Učia sa, ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Oboznamujú sa s prácou polície, s dopravnými predpismi, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Takisto sa učia, ako si majú chrániť zdravie pred závislosťami ich veku (televízia, počítače, mobily...).

Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov.

Viac informácií o projekte

NAŠI MALÍ ZÁCHRANÁRI

Prvý kontakt so záchranármi v prostredí materských škôl patrí k tým najintenzívnejším. Záchranári vzhľadom na vek detí prispôsobujú rozsah informácií a spôsob ich podania hravou formou.

Cez príbeh neposlušného Medveďa Miša, ktorý nakoniec sám ostane pacientom a malých medvedíkov-záchranárov postupne deti prevedieme k tomu ako volať na tiesňovú linku a predvedú im základy resuscitácie, ktoré si potom na malých plyšových modeloch odvážne deti cvičia. Súčasťou tohto programu je aj prehliadka vybavenia ambulancie záchrannej zdravotnej služby - sanitky nenútene tak, aby deti stratili postupne strach a ostych v prípade, že budú svedkom zásahu a pochopili, že nie je dôležité len sanitku zavolať, ale ak je to bezpečné, aj sám prispieť k pomoci druhým.

Taktiež v spolupráci s vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou ATE Poprad deti prostredníctvom zážitkového učenia bližšie spoznávajú pracovnú náplň tohto náročného povolania.

Túto spoluprácu si veľmi vážime a budeme v nej aj počas ďalších rokov pokračovať.

Viac informácií o projekte

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) vznikla myšlienka usporiadať "Deň materských škôl na Slovensku".

Tento významný deň bol určený na 4. novembra, pretože je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku.

4. novembra 1829 vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.

grófka Mária Terézia Brunswická

Aj naša materská škola oslavuje tento významný deň spoločne s "Európskym dňom rodiny a školy - Úcta k starším". Pri príležitosti týchto významných dní sa snažíme nadviazať a podporiť prvotný edukačný impulz, ktorý dieťa získava v rodine. Našou spoluprácou učiteľ ↔ dieťa ↔ rodič, sa snažíme prispieť a poskytnúť dieťaťu prostredie plné lásky, starostlivosti a priateľstva. Našim spoločným záujmom je osobnostný a všestranný rozvoj dieťaťa.

Viac informácií o projekte

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA

Týždeň modrého gombíka je najväčšia zbierka na Slovensku, ktorú realizuje Slovenský výbor pre UNICEF. Výťažok je určený deťom z najchudobnejších krajín sveta. Detský fond UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov a jeho poslaním je konkrétna a efektívna pomoc najviac ohrozeným a najzraniteľnejším deťom kdekoľvek vo svete. Každý rok sa zameriava na inú oblasť pomoci ako aj inú krajinu, v ktorej deti čelia obrovským, často existenčným problémom.

Už tradične sa aj naša MŠ zapája do tejto zbierky. Pre deti pripravujeme aktivity, ktoré podporujú schopnosť pohybovať sa v socio-kultúrne rôznorodom prostredí a od útleho veku ich pripravujeme na stretnutia s odlišnými ľuďmi a vštepujeme im ochotu pomáhať iným.

Viac informácií o projekte

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

Globálne vzdelávanie otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnej realite a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých.

Škola je miestom výchovy a vzdelávania, kde je proces učenia obohatený a rozvíjaný o vzťah k sebe samému, rodine, spoločnosti, ľudstvu, planéte a celému vesmíru už od útleho veku. Deti objavujú svet cez hry, rozprávky, hudbu.

Sme prvou školou na Slovensku, ktorá s odvahou, pedagogickým majstrovstvom a zanietenosťou realizovala a prezentovala globálne vzdelávanie na regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni v predprimárnom vzdelávaní. Zapojením sa do teleprojektu v roku 2003 v spolupráci so SJAS so sídlom v Košiciach v zastúpení koordinátorom pre globálne vzdelávanie. Škola získala diplom za 1. miesto vo výtvarnej súťaži, ktorú osobne odovzdal Miguel Silva. Školu navštívilo veľa významných hostí z rôznych krajín. Praktické skúsenosti pedagógov tejto školy, boli odprezentované v Rakúsku, taktiež v publikácii Kvalita MŠ v teórii a praxi (2007).

Zapojením sa do výtvarnej súťaže "Indické bájky očami slovenských detí" rozšírilo poznatky detí o ďalekej Indii, cez vypočuté bájky deti pochopili, že sa oplatí pomáhať, a že dobré skutky sa vrátia. Uvedomili si skutočnosť, že činnosť nás nemusí rozdeľovať, ale spájať a obohacovať. Práve zapojením deti do rôznych aktivít ich pripraví na život v súčasnosti, v ktorej sme my dospelí pre nich príkladom. Len tak sa nám podarí urobiť svet lepším - "Malými činmi môžeme robiť veľké veci".

Viac informácií o projekte