Súčasnosť MŠ

2023

Hra je informačnou bránou do duše dieťaťa, ktorá mu dokáže sprostredkovať prísun vnemov, pocitov, impulzov, ktorá ich dokáže transformovať do chápateľnej podoby a pomôže ich pretvoriť na vedomosti.

Mária Podhájecká

V súčasnosti je škola 5-triedna s kapacitou 96 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 - 6 rokov a deti s OPŠD. Ak to kapacita dovoľuje, tak aj deťom od 2 rokov. Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov). Spoločne svojím pôsobením vytvárajú prostredie plné lásky, starostlivosti, priateľstva s rešpektovaním jedinečnosti každého dieťaťa a akceptovaním zmien a jeho potrieb v ďalšom rozvoji. Pokračuje v tradíciách od jej založenia, rozširuje poznatkový systém a emocionalitu detí o regionálne prvky, tradície a ľudové zvyky.

V rámci napĺňania stanovených cieľov školy, okrem zriaďovateľa, významne prispieva k jej kvalitnému rozvoju dlhoročná spolupráca s MČ Košice - Juh.

Materská škola svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje na základe školského vzdelávacieho programu "Poďme sa spolu hrať a spoznávať", kde hra je najprirodzenejšou činnosťou, prostredníctvom ktorej dieťa získava do vlastného vedomia obrovské množstvo podnetov, poznatkov a skúseností. Poskytuje celostný rozvoj osobnosti dieťaťa za asistencie globálnej, environmentálnej a tvorivo-humanistickej výchovy v interakcii učiteľ ↔ dieťa ↔ riaditeľ ↔ rodič, čím prispieva k naplneniu cieľov smerom k dieťaťu:

 • vytvára materskú školu s úzkymi väzbami na rodinu, snaží sa o úzku a komplexnú spoluprácu s rodinou so zámerom vytvoriť materskú školu, v ktorej deti dostanú kvalitný a profesionálny prístup;
 • poskytuje poradenstvo, osvetovú a preventívnu činnosť zameranú na zlepšenie a posilnenie zdravia a zdravej výživy;
 • posilňuje úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre;
 • uplatňuje a posilňuje úctu k ľudským právam a základným slobodám v duchu humanizmu;
 • podporuje Právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti a aktívnu ochranu detí pred negatívnymi spoločenskými javmi (sociálno-patologickými javmi);
 • predchádza antisociálnemu správaniu jednotlivcov - vytvára pozitívnu klímu v škole, kde preventívnym opatrením školy je princíp "Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách";
 • akceptuje, rešpektuje a vyrovnáva šance detí s rôzneho sociokultúrneho a socioekonomického prostredia;
 • napĺňa program rozvoja mesta Košice 2015 - 2025 (mesto inovatívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania);
 • medzi jej prioritné oblasti a opatrenia patrí plnenie Národného programu duševného zdravia, Národného akčného plánu v prevencii obezity, kde si MŠ stanovila prioritu podporovať zdravšie prostredie v škole pre deti. Ústrednou úlohou je spolupráca s rodinami a ostatnými zainteresovanými subjektmi s cieľom podporovať zmeny, ktoré sú zdraviu prospešné a budú viesť k zníženiu chorobnosti (mesto Košice, MČ Košice Juh, RŠ, RZ, ZŠ);
 • podporuje environmentálno-bádateľské a ekologické aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia;
 • poskytuje základné poznatky o prírode a okolitom svete a svete vôbec, dieťa získava primerané poznatky o ochrane prírody;
 • posilňuje individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s využitím poznatkov z diagnostiky CPPPaP a pedagogickej diagnostiky;
 • venuje pozornosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a odporučí ich k starostlivosti LOGOPÉDA (školský logopéd);
 • využíva poznatky z kontinuálnych vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov na skvalitnenie edukačného procesu;
 • vytvára podmienky na rozvíjanie digitálnych technológií a schopností detí v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s informačno-komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese;
 • vytvára podnetné, tvorivé, zážitkové, empatické a humánne výchovno-vzdelávacie prostredie s dôrazom na aktivitu detí a premyslené pedagogické pôsobenie pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa;
 • uplatňuje hru ako hlavnú metódu, ktorá pri získaní nových poznatkov prebúdza a udržiava vnútornú motiváciu.