Pokračovanie v PPV

Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

  • sa rieši s riaditeľom materskej školy,
  • je potrebné písomne informovať riaditeľa školy - Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • zákonný zástupca s dieťaťom musí absolvovať zápis v ZŠ.

 

So žiadosťou je potrebné zabezpečiť:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas pediatra,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

Plnenie PPV v MŠ pred dovŕšením 5 roku veku - PREDČASNNÉ ZAŠKOLENIE

Zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží: 

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

- žiadosť o plnenie PPV v MŠ pred dovŕšením 5 roku veku.

 

AK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ALEBO ZÁSTUPCA  ZARIADENIA NEPREDLOŽÍ VŠETKY  DOKLADY,  RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY VO VECI VYDANIA  ROZHODNUTIA - NEZAČNE KONANIE.