Pred nástupom do MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Oznam bude zverejnený obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne - na verejne prístupnom mieste materskej školy, webovom sídle školy.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa, ktoré do augusta (vrátane):
 • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania - toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 2. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy (odplienkované). Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 3. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
 4. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak bude žiadosť neúplná, nebude akceptovaná.
 5. Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

 

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:
  • osobne podľa rozpisu „Miesto a termín zápisu“ (riaditeľňa MŠ, poštová schránka),
  • prostredníctvom elektronického podania - elektronickou formou zaslaním na e-mail: zapis @ msmiskovecka.sk, alebo prostredníctvom elektronickej schránky,
  • alebo podľa pokynov na web-sídle školy www.msmiskovecka.sk
 3. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 5. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.
 6. Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré majú zvládnuté na elementárnej úrovni základné hygienické a sebaobslužné činnosti.