História MŠ

1972 - 2023

Kvalita školy podporuje kvalitu života detí, ktorá zaručí ich úspešnosť v budúcom živote, ale aj v celej našej spoločnosti.

Materská škola Miškovecká 20 Košice po prvýkrát otvorila brány školy v roku 1972 a je to už 51 rokov čo ich otvára vždy k 1. septembru pre nové deti. Škola sa nachádza v mestskej časti Košice - Juh na sídlisku Železníky, ktorej zriaďovateľom je mesto Košice. Pôsobí ako neprávny subjekt. V súčasnosti je škola 5 triedna s kapacitou 96 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 - 6 rokov a deti s OPŠD. Ak to kapacita dovoľuje, tak aj deťom od 2 rokov. Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov). Spoločne svojím pôsobením vytvárajú prostredie plné lásky, starostlivosti, priateľstva s rešpektovaním jedinečnosti každého dieťaťa a akceptovaním zmien a jeho potrieb v ďalšom rozvoji. Pokračuje v tradíciách od jej založenia, rozširuje poznatkový systém a emocionalitu detí o regionálne prvky, tradície a ľudové zvyky.

V rámci napĺňania stanovených cieľov školy, okrem zriaďovateľa, významne prispieva k jej kvalitnému rozvoju dlhoročná spolupráca s MČ Košice - Juh.

Rôzne zmeny v oblastiach spoločenského života, ktoré sa dotýkajú detí boli výzvou stať sa ústretovou školou novej kvality, ktorá sa usiluje o vytváranie celého komplexu optimálnych podmienok pre každé dieťa v snahe zabezpečiť dosiahnutie jeho osobného maxima.

Uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy, formovanie emocionálnej sféry, sebaregulácia, empatia pomáha deťom naučiť sa rešpektovať všeľudské hodnoty, ktorých nositeľmi by mali byť hlavne dospelí a to rodičia, škola a spoločnosť. Výrazné úspechy škola dosiahla realizovaním projektu Globálne vzdelávanie, v spolupráci s rôznymi inštitúciami, pri prezentácii predprimárneho vzdelávania na Slovensku. Patríme medzi prvé školy na Slovensku, ktoré realizujú globálne vzdelávanie v MŠ a to od roku 2003. Veľmi dôležitou súčasťou propagácie školy je prezentácia na verejnosti, v ktorej je pretavená koncepcia školy z teoretickej časti do reálnej podoby. Za týmto účelom školu navštívili zahraniční pedagógovia z Európy, Afriky a naposledy aj jeho excelencia Param Jit Mann - indický veľvyslanec na Slovensku.

Deti sa veľmi úspešne prezentovali a prezentujú na rôznych akciách na verejnosti v rôznych oblastiach.

Za osobitný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej generácie bola materskej škole udelená "Pamätná plaketa - odovzdaná starostom MČ - Košice Juh" dňa 19.6.2018.

Všetky dosiahnuté úspechy vypovedajú o spoločnej práci pedagógov, rodičov, ktorým záleží na hodnote vzdelania, ktorá je základom vedomostnej spoločnosti, ktorá urobí svet lepším a bude prezentovať:

  • lásku k životu
  • lásku k pravde
  • lásku k ľuďom v podobe jemnosti s akou sa dotýka detskej duše

Pevne verím, že život v našej MŠ tak ostane pre deti milou spomienkou na krásne prežité detstvo.

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ