ŠKOLNÉ (POBYT DIEŤAŤA V MŠ)

Príspevok (Všeobecne záväzné nariadenie č. 237/2022: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

IBAN: SK97 5600 0000 0004 4248 2078
VS: mesiac + rok + trieda (napr. 02202302)
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok za 1 dieťa od 2 rokov: 40 € s DPH

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, je:

Materská školaDesiataObedOlovrantSpolu
stravníci od 2 - 6 rokov 0,55 €1,30 €0,45 €2,30 €

 

V zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov MŠ vo výške 5,00 €, ktorá bude každý mesiac pripočítaná.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice sú odpustené alebo upravené na základe nariadení mesta Košice alebo ÚPSVaR SR, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka/dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
VS: pridelený každému dieťaťu
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok: podľa výpisu zo ŠJ

PRÍSPEVOK PRE RZPMŠ

Odsúhlasený príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca (obdobia). Prosím, aby ste do kolónky variabilný symbol písali symbol, ktorý bol pridelený každému dieťaťu iný (podľa triedy do ktorej chodí). Platbu, prosím, realizujte za obdobie 2 mesiacov naraz (16 € s DPH).

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

IBAN: SK42 0200 0000 0016 7934 8357
VS: pridelený každému dieťaťu
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Príspevok: 8 € s DPH / mesiac
Platba: 16 € s DPH / obdobie