Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.

Príkaz primátora mesta č. 8/2021 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Výpis z uznesenia bezpečnostnej rady okresu Košice č.4

Naďalej platí preukázanie sa negatívnym testom resp. potvrdením o výnimke pri vstupe zákonných zástupcov resp. nimi splnomocnenej osoby do priestorov školy (ciastka_8_2021-1.pdf)(ciastka_16_2021.pdf) a (ciastka_19_2021.pdf)

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole – FEBRUÁR 2021

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac február 2021 uhrádzajú len rodičia detí, ktoré navštevujú zariadenie na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mesto Košice.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ