Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25.2.2022 aktualizovalo dokument Školský semafor vrátane príloh: Školský semafor 25.2.2022

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28.2.2022: Rozhodnutie ministra 28.2.2022

Aktuálne platné vyhlášky ÚVZSR: Vyhlášky

Prehľad opatrení: PREHLAD_OPATRENI_SKOLSKEHO_SEMAFORU_2022.pdf

Tlačivá sú dostupné aj na stránke školy: Dokumenty pre rodičov

Aktuálne tlačivá BEZPRÍZNAKOVOSTI a Čestné prehlásenie o výnimke z karantény dieťaťa budú k dispozícii pri príchode dieťaťa do materskej školy.

Karanténa: Povinnosť karantény po úzkom kontakte detí v rámci triedy sa na deti nevzťahuje, pokiaľ nemajú klinické príznaky (t.z. po nahlásení pozitívne testovaného dieťaťa, jeho spolužiaci chodia naďalej do školy, ak nemajú klinické príznaky).

Karanténa mimo školy: Ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnou osobou mimo školy karanténa sa naňho vzťahuje. Rodič má za povinnosť oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy. Dieťa v tomto prípade nemôže navštevovať školu, pokiaľ si neuplatnilo výnimku z karantény podľa aktuálne platnej vyhlášky.

Pokiaľ rodič pošle dieťa, ktoré má byť v karanténe do školy, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši RÚVZ.

Izolácia: INDIVIDUÁLNA

Povinnosti rodiča:

  1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  2. R-O-R (Ruky je opatrením, ktoré eliminuje prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.)
  3. Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
  4. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode s dieťaťom do školy, počas pobytu v priestoroch školy a pri odchode s dieťaťom zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).
  5. Rodič dodržiava pokyny, opatrenia riaditeľky školy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
  6. Ak sa u dieťaťa v priebehu dňa vyskytnú niektoré z možných príznakov ochorenia COVID-19 , službukonajúca učiteľka bezodkladne telefonicky kontaktuje rodiča, ktorý zabezpečí v čo najkratšom možnom čase odchod dieťaťa zo školy.

OSPRAVEDLŇOVANIE

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. 

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.