Vážení rodičia,

z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8.2021, Vás informujeme o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 € za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.
  2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ, kde je najmenej 50% detí v HN.
  3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil).

Vzor čestného vyhlásenia

Zároveň Vás informujeme, že ak si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatníte daňový bonus, ste povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musíte byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili „Formulár na posúdenie príjmu“ vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

Pre bližšie informácie kontaktujte vedúcu ŠJ.

Vážení rodičia,

zároveň Vás žiadame, aby ste v mesiaci august kontaktovali vedúcu ŠJ pre prípadne riešenie donášky vlastnej stravy do MŠ zo zdravotných dôvodov dieťaťa. Na základe jej odporúčania podali žiadosť na MMK na nasledujúci školský rok 2021/2022 (k žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od lekára-špecialistu).

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ