Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 08.04.2021 sa s účinnosťou od 12.04.2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v zmysle usmernenia ministra školstva:

v materských školách pre všetky deti bez obmedzenia.

Rozhodnutie ministra z 8.4.2021

Naďalej však platí:

  • Vstup do budovy školy je povolený len osobám zaradeným do výnimky v zmysle § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2, 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021 (potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nesmie byť staršie ako 7 dní).
  • Dodržiavať vstup do budovy s respirátorom a dodržiavať R O R (respirátor, odstup, ruky – dezinfekcia).
  • Dodržiavať hygienicko–epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy.
  • Vyplniť a odovzdať tlačivo k nástupu dieťaťa, ktoré budete mať k dispozícii aj v šatniach tried, resp. si ich môžete vytlačiť a priniesť vyplnené:

Tešíme sa na všetky detičky 🙂

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ