Vážení rodičia,

na základe Uznesenia z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 08.02.2021, ktoré už nadobudlo účinnosť, dochádza k zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školským zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

Od 01.04.2021 bude prispievať zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa = 20 €.

Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti v zmysle legislatívnych východísk.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona ostáva v platnosti, že príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Počas núdzového stavu naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorému nebolo umožnené navštevovať MŠ z dôvodu obmedzenej prevádzky, príspevok za daný mesiac neuhrádza.

Usmernenie – príspevok ZZ

Uznesenie VZN č. 103

Zmena VZN 103 materiál

S pozdravom,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ