Vážení rodičia,

mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády č. 122 a 123 z 28.02.2021, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika RÚVZ Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta Košice konaného dňa 04.03.2021, vydáva:

usmernenie k prevádzke základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 08.03. 2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania nasledovná:

v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Naďalej platí preukázanie sa negatívnym testom resp. potvrdením o výnimke pri vstupe zákonných zástupcov resp. nimi splnomocnenej osoby do priestorov školy (Vyhláška 47).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti k nástupu od 08.03.2021.

S úctou,
Mgr. Edita Ondíková – riaditeľka MŠ